FAQs Complain Problems

भुक्तानिको लागि आवश्यक कागजात सम्वन्धमा

सम्झौता बमोजिमको काम समयमै सम्पन्न गर्ने र भुक्तानि लिन आउदा अनिवार्य रुपमा पत्रमा भए बमोजिमका कागजात लिएर आउने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु र उपभोक्ता समितिहरु ।

आर्थिक वर्ष: