FAQs Complain Problems

LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA: Local Government Institutional Capacity Self-Assessment) र स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA: Fiduciary Risk Assessment) को तपसिल बमोजिमको मुल्याङ्कित नतिजा  प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ।

थप जान्कारीका लागि निम्न लिङ्कमा किलिक गर्नुहोलाः

https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/60107

https://fra.mofaga.gov.np/details?gnid=60107

  1. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA): ९० प्रतिशत
  2. स्थानीत तह वित्तिय सुशासन मूल्याङ्कन (FRA): ७४ प्रतिशत

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: